Vedtekter

Vedtekter for Ulefoss båtforening
Stiftet 17. april 1970

§1 Navn og formål
Foreningens navn er Ulefoss båtforening med forkortelsen U.B. Foreningens formål er å fremme interessen for småbåtsporten, utbygging av båthavner og arrangere turer, samt å iverksette sammenkomster med foredrag og instruksjoner med videre for medlemmer og interesserte.

§2 Ledelse
Foreningen ledes av et styre på seks medlemmer: formann, nestformann, sekretær og tre havnesjefer, samt to varamenn. Leder og nestleder tar seg av oppgaver som må videre føres til regnskapsfører.
Styret velges på det ordinære årsmøtet for to år av gangen, dog slik at tre og tre medlemmer forlater styret annet hvert år. Formann og nestformann må ikke forlate styret samme år.
(Revidert på årsmøtet 04.05.2021).

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan opptas enhver med interesse for småbåtsport og som ønsker å støtte foreningen.  Medlemmet må imidlertid ikke være medlem i en annen konkurrerende forening.
Søknad om å bli opptatt som medlem må skje skriftlig. I søknaden må opplyses
navn , adresse og eventuelt båtens størrelse. Alle medlemmer skal godkjennes av styret før medlemsskap.

§4 Kontingenten
Den årlige kontingenten bestemmes på det ordinære årsmøtet. Overskrides innbetalingsfristen som er gitt i ”Innskuddsvedtekter for Ulefoss båtforening”, strykes vedkommende som medlem og mister alle rettigheter i foreningen.

§5  Innskuddsvedtekter
De vedtatte innskuddsvedtekter skal hvert år tas opp på foreningens årsmøte for vurdering.

§6  Faste komitèer 
Under styret sorterer følgende faste komitèer som på årsmøtet velges for 2 år av gangen:

1: Havnekomitè bestående av 2 medlemmer i tillegg til havnesjefen.

Det skal være kun 1 stk havnekomitè medlem på valg av gangen.

2: Valgkomitè bestående av formann og to medlemmer.

Ett år byttes det 1 medlem i Valgkomitèen. Neste år byttes det 2 medlemmer i Valgkomitèen.                 

(Revidert på årsmøtet 04.05.2021).

§7 Regnskap og revisjon
Det skal føres oversiktlig og ordentlig regnskap over foreningens økonomiske disposisjoner. Regnskapet revideres før hvert årsmøte av revisor.  Revisor velges for ett år av gangen.

§8 Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned hvert år, og skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet skal som minimum behandle følgende dagsorden, som styret legger fram:
1: Valg av dirigent
2: Årsberetning.
3: Regnskap og revisors beretning.
4: Innkomne forslag.
5: Fastsettelse av kontingenter/avgifter.
6: Valg.

Saker som fremmes under eventuelt diskuteres, men kan ikke settes under votering på samme årsmøte.
Forslag som ønskes satt under votering, må styret ha mottatt innen fristen som er satt i innkallelsen til årsmøtet.

§9: Ekstraordinært årsmøte
Skriftlig og med 14 dagers varsle kan ekstraordinært årsmøte sammenkalles av styret når dette finner det nødvendig.
Hvis minst en femdel av medlemmene forlanger ekstraordinært årsmøte, skal styret på tilsvarende måte innkalle til møtet.
Dette årsmøtet skal bare behandle den eller de saker som kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallelsen.
Årsmøtet avholdes snarest mulig innen fire uker etter at kravet er framsatt skriftlig for styret.

§10: Stemmerett, valgbarhet –votering.
Alle som har sitt medlemskap i orden har stemmerett – og er valgbar. Medlemmer som er på vei ut av styret og øvrige komiteer kan nekte å motta valg i like lang tid som de fortløpende har hatt tillitsverv – dog maksimum fem år.
På et årsmøte treffes alle valg og avgjørelser ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbelstemme.
Votering skal skje skriftlig hvis en eller flere stemmeberettiga forlanger det.
Ved valg av formann skal avstemmingen skje skriftlig hvis det er flere som blir foreslått til vervet.

§11: Utmeldelse – eksklusjon
Utmelding skal skje skriftlig til styret. Styret kan stryke medlemmer som etter påkrav ikke betaler sine kontingenter og avgifter, eller på annen måte ikke følger foreningens vedtekter.
Eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet.

§12: Styrets plikter
Styret skal administrere foreningen og fremme dens formål etter disse vedtekter og de beslutninger som er vedtatt på årsmøtet. Styremøter holdes nå formannen finner det nødvendig, eller når minst to medlemmer av styret forlanger det.
Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Er et medlem forhindret fra å møte, skal han varsle formannen slik at varamann kan innkalles. Alle saker og korrespondanse skal legges fram for styremøtet. Styret skal ved sekretæren føre protokoll over alle møter, samt sørge for et velordnet arkiv.
Styret skal ved kassereren føre ansvarlig regnskaper og medlemsfortegnelser.
Foreningens midler skal settes inn på bankkonto, som disponeres av formann eller kasserer. Regnskapsåret skal være kalenderåret.

§13: Vedtektsendringer
Endringer i, eller tillegg til vedtekter, kan bare vedtas på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de frammøtte. Forslag til endringer eller tillegg skal framsetets skriftlig til styret innen utgangen av desember.

§14: Alminnelige bestemmelser
Alle medlemmer skal rette seg etter de fastsatte bestemmelser om adgang og ferdsel på foreningens eiendom, båthavn .
Medlemmene plikter å yte sitt beste til foreningens velferd og anseelse.

§15: Oppløsing
Oppløsing av foreningen kan avgjøres på ordinært årsmøte når minst 2/3 av medlemmene ved uravstemming har stemt for dette. Forslaget må være innsendt til styret innen utgangen av desember. Forslaget vedlegges møteinnkallelsen.
Blir foreningen oppløst tas det på samme møte beslutning om anvendelsen av de midler og eventuelt utstyr som foreningen er i besittelse av.
Ved votering kreves alminnelig flertall.

§ 16:Innløsing av båtplass.
Båtplass som ikke brukes av plassinnehaver over tre påfølgende sesonger kan innløses fra båtforeningens side med innbetalt innskudd. Hvis plassen har vært bortleid i samme tidsrom har leietaker fortrinnsrett på plassen til den til en hver tid gjeldende innskuddsleie.
(Revidert på årsmøtet 20.12.09)

§ 17:Nedskriving av innskudd på båtplass.                                            Alle nye innskudd på båtplasser etter 24.03.2015 vil bli redusert med 5% pr år de 10 første årene. Plassenes innskudds verdi skal reduseres med maks 50 %. Dvs. Ved et innskudd på 10000,- vil en etter 10 år få igjen 5000,- Etter 10 år skal verdien ikke lengre reduseres.
(Nytt vedtak på årsmøte 24.03.2015)

§18 Ansvar
Utleier har ansvar for løpende og forsvarlig vedlikehold av bryggeanlegget. Utleier inspiserer bryggeanlegget jevnlig, og da med formål å registrere eventuelle skader og uregelmessigheter på anlegg og båter, fortøynings og flytesvikt, utløste tyverialarmer og lignende slik at båteier kan varsles om forholdene. Utleier har imidlertid intet ansvar for skader påført leietakers båter eller tilhørende utstyr beliggende i bryggeanlegget. Dersom leietaker, eller noe han har ansvaret for, forsettlig eller uaktsomt forårsaker skade på bryggeanlegget, plikter han å erstatte skaden etter takst . (Nytt vedtak på årsmøte 31.03.2022)

Sist oppdatert torsdag 31. mars 2022

For å laste ned båtforeningens vedtekter trykk her