Forsiden Referater Referat årsmøte 2013
Referat årsmøte 2013 PDF Skriv ut E-post

Referat fra årsmøte i Ulefoss båtforening

01.03.13 kl. 19.00 på Vertshuset Ulefoss

 

28 medlemmer tilstede

1.     Valg av dirigent

Årsmøtet valgte enstemmig Nils Olav Henriksen til møte dirigent.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen ble godkjent uten merknader

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

Årsmøte valgte enstemmig Knut Arne Heisholt og Sven Erik  Andersen til å underskrive protokoll.

4. Godkjenning av årsberetning

Leder leser årsberetningen. Godkjent uten merknader.

5.     Godkjenning av regnskap

Kasserer informerte om regnskapet. Godkjent uten merknader.

6.     Godkjenning av budsjett

Kasserer informerte om regnskapet. Godkjent uten merknader.

7.     Innkomne forslag

1: Øke innskudd på eksisterende båtplasser

Styret ønsker å pålegge eksisterende medlemmer som har for lavt innskudd i forhold til dagens satser på sine båtplasser til å betale inn ”mellomlegget”. Styret er av den oppfatning at alle bør ha innbetalt likt innskudd. Dette gir mye penger i kassa, som evt. kan brukes til å vedlikehold og oppgraderinger av våre bryggeanlegg.

Årsmøtet er uenig i dette forslaget og mener at det er års kontingenten som skal brukes til vedlikehold og oppgraderinger. Ved oppgradering av bryggeanlegg bør styret spørre de som har de berørte plassene som de ønsker oppgradering og dette medfører en økning i innskuddet til dagens sats. (dette gjelder de som pr. d.d. har innbetalt lavere innskudd. Skulle noen av de berørte ikke ønske oppgradering vil de bli henvist til ”doppe” plass.

Årsmøtet foreslår at det nye styret setter seg ned og kartlegger, samt utreder ”innskuddssaken” til neste årsmøte og kommer med kontrete løsninger da mht. lover og regler. Kanskje dette bør felles ned i vedtektene til foreningen. Styret sjekker rundt med andre båtforeninger om hvordan de gjør dette.

2: Vinterstrøm

Styret ønsker å ta kostnaden med vinterstrømskap i Kastebukta for sine medlemmer. Styret mener dette er en enklere måte å selge enkeltvis strømpunkt til medlemmer som ønsker dette. Dette vil innbringe penger til båtforeningen på sikt. Styret ønsker å selge strømpunkt til kr 1 000,- pr. sesong pluss strømforbruk.

Årsmøtet gir Styret et ”tak” på kr 60 000,- til dette prosjektet. Det skal også utarbeides rutiner for bruk og vedlikehold av strømskapet.

3: Kommunal aktivitet i Kastebukta

Kommunen skal legge en nytt kloakkrør og en pumpestasjon på vår eiendom fra Strømodden og Kastet. De har kommet med et forslag å sette opp et toalett anlegg i kompensasjon for dette. Toalett anlegget har en pris på ca. kr 100.000,- Kommunen må også grave i veien ned til Kastebukta ,og der må de evt. asfaltere igjen.  I denne forbindelse ønsker kommunen en elektrisk bom slik at de kommer ned til pumpehuset. Kommunen er villig til å betale ½ prisen for bommen. Styret ønsker at kommunen betaler for hele bommen og vi monterer den selv.

Årsmøtet gir styret i oppdrag å jobbe videre mot kommunen og skissere et forslag til hvilke type bom systemer som finnes og hva disse koster.

4: Møte honorar for styremedlemmer

Denne faller bort.

8.     Fastsetting av kontingenter og avgifter

Kontingenter og avgifter for blir uendret.


9.     Valg

 

Styret og komitéer for 2013

Leder                               Hans Ove Borgen                 Enstemmig valgt for 2 år

Nest leder                                    Ronny Mogen   (ikke på valg – 1 år igjen)

Kasserer                           Hans Olav Kastodden          Enstemmig valgt for 2 år

Sekretær                          Ken-Willy Røberg                (ikke på valg – 1 år igjen)

1. varamedlem                  Trond Arne Grindem           enstemmig valgt for 2 år

2. varamedlem                  Gry Anne Torgersen          (ikke på valg – 1 år igjen)

 

Havnesjefer:

Kastebukta                      Bjørn Henning Nilsen          (ikke på valg – 1 år igjen)

Torsnes                           Lasse Pershaug                    (ikke på valg – 1 år igjen)

Ulefoss Brygge                Halvor Braathen                  enstemmig valgt for 2 år

 

Havnekomité (alle for 1 år)

Oddvar Kleivane, Stian Westheim og Sven Erik Andersen

 

Valgkomité (alle for 1 år)

Stian Ringsevjen, Lars G. Vibeto, Jarle Grønstein.

 

Referent: Ken-Willy Røberg

Sist oppdatert tirsdag 18. mars 2014 07:45