Forsiden Referater Referat årsmøte 2012
Referat årsmøte 2012 PDF Skriv ut E-post

Referat fra årsmøte i Ulefoss båtforening

               16.03.12 kl. 19.00 på Vertshuset Ulefoss

 

                          23 medlemmer tilstede

  

1: Valg av dirigent

    Årsmøtet valgte enstemmig Nils Olav Henriksen til møte dirigent.

  

2: Godkjenning av innkalling og sakliste

    Innkallingen ble godkjent uten merkander.

  

3: Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

    Årsmøtet valgte enstemming Knut Arne Heisholt og Sven Erik Andersen til å underskrive protokoll.

  

4: Godkjenning av årsberetning

    Leder leser årsberetningen. Godkjent uten merknader.

  

5: Godkjenning av regnskap

    Kasserer informerte om regnskapet. Enstemming godkjent.

  

6: Godkjenning av budsjett

    Kasserer informerte om budsjett. Enstemming godkjent.

  

7: Innkomne forslag

    Styret fremmer følgende forslag for årsmøtet

  

    Møtegodtgjørelse

    "Det innføres følgende møtegodtgjørelse fra årsmøtet:

     • kr. 300,- for kasserer, sektretær og leder

     • kr. 200,- for øvrige styremedlemmer

     Begrunnelse: vansker med å få folk til å ta styreverv og at vervene

     krever en del tid og arbeid. Styret foreslår at kostnadene legges inn

     i neste års budsjett. Ordningen evalueres etter to år".

   

    Motforslag ble fremmet av Nils Olav Henriksen:

     "Det innføres ikke møtegodtgjørelse for styremedlemmer"

  

    Debatten viste at årsmøtet var delt i synet på møtegodtgjørelse. Ved

    avstemming var det 15 som stemte for styrets forslag, 8 stemte for Henriksens forslag.

  

    Vedtak: 

    Det innføres møtegodgjørelse for styremedlemmer fra årsmøtet 2013:

    • Kr. 300,- for kasserer, sektretær og leder

    • Kr. 200,- for øvrige styremedlemmer

    • Ordningen evaluerers etter to år

  

    Vinterstrøm

    Leder informerer om vilkår og retningslinjer som styret har utarbeidet for å kunne

    tilby interesserte medlemmer vinterstrøm. Styret ber om årsmøtets fullmakt til å 

    arbeide videre med saken. Det ble enstemming vedtatt.

  

8: Fastsetting av kontigenter og avgifter

    Kontigenter og avgifter forblir uendret.

  

9: Valg

    Styret og komitéer for 2012:

    Leder                    Hans Ove Borgen                  (ikke på valg, 1 år igjen)

    Nestleder              Ronny Mogen                       (enstemming valgt for 2 år)

    Kasserer                Øystein Øvervall                   (ikke på valg, 1 år igjen)

    Sektretær              Ken-Willy Røberg                  (enstemming valgt for 2 år)

    1. varamedlem      Trond Arne Grindem             (ikke på valg, 1 år igjen)

    2. varamedlem      Gry Anne Torgersen              (enstemmig valgt for 2 år)

 

    Havnesjefer:

             Kastebukta            Bjørn Henning Nilsen            (enstemmig valgt for 2 år)

             Torsnes                 Lasse Pershaug                     (enstemmig valgt for 2 år)

             Ulefoss brygge      Halvor Braaten                       (ikke på valg, 1 år igjen)

  

    Havnekomité: (alle for 1 år)

             Oddvar Kleivane, Stian Westheim og Sven Erik Andersen

  

     Valgkomité: (alle for 1 år)

             Stian Ringsevjen, Lars G. Vibeto og Jarle Grønnstein

  

  

Referent: Elisabeth Ljosåk

 

Sist oppdatert tirsdag 18. mars 2014 07:47