Forsiden Referater Referat styremøte 21.03.11
Referat styremøte 21.03.11 PDF Skriv ut E-post

REFERAT FRA STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING

Tirsdag 21.mars 2011
Til stede: Hans Ove Borgen, Gunnar Pedersen, Øystein Øvervall, Elisabeth Ljosåk, Trond Arne Grindem, Reidar Holte, Halvor Braathen, Lasse Pershaug og medlemmer av Havnekomiteen.
Forfall: Roar Kaasin

 

Sak1     Regnskap/budsjett
Kasserer orienterer om budsjettet for inneværende år som ble vedtatt på årsmøtet.
Den største posten er satt av til reparasjon og vedlikehold i Kastebukta. Båtforeningen har oftest brukt ”Telebryggen” som leverandør av brygger. Leder undersøker priser og mulighet for å kjøpe brukt.
Det ble stilt spørsmål om det er nødvendig å bruke kr 18.000,- på vakthold. Leder undersøker kontrakten med vaktselskapet for å få oversikt over hva tjenesten innebærer.

 

Sak 2     Oppgradering av el-anlegg - Kastebukta
Terje Aasane og Christoffer Schau-Nilsen har sagt seg villig til å bruke sin fagkunnskap som dugnadsinnsats. Under utredning av behov for oppgradering undersøkes også kostnader forbundet med å legge jordkabel for å kunne tilby vinterstrøm til et begrenset antall båtplasser. Vinterstrøm har vært gjenstand for diskusjon i styret. Ingen i styret er imot at det legges til rette for dette under forutsetning av at legging av kabel og strømforbruket finansieres av brukerne. Det bør utarbeides klare regler/kontrakt for medlemmer som vil benytte vinterstrøm. Et utkast utarbeides av nestleder/kasserer.

 

Sak 3     Nettside
Det er enighet i styret om at foreningen bør ha ei hjemmeside. Leder undersøker hva det vil koste å få opprettet ei side som kan erstatte Nordsjøgløtt. Fram til nå har medlemsskrivet blitt sendt ut fire ganger i året og det utgjør forholdsvis store portokostnader.

 

Sak 4     Eventuelt
Grassrotandel: Nestleder sender inn organisasjonsnummer slik at foreningen kommer med.
Brøyting: Denne vinteren har brøyteutgifter kommet på kr 4.500,-Halvor tar opp deling av brøyeregninga på Brygga med Kanalen, som har større behov for brøyting enn båtforeningen har.
7.mai: Halvor orienterer om 150-årsjubileum for kanalen Skien-Nordsjø. Møtelokalet til båtforeningen stilles til disposisjon den dagen.
Utsett: Dato for utsett må fastsettes på neste styremøte. Styret vil som i fjor tilrettelegge for to utsett og ett opptak.
Vedtekter/forskrifter: Sekretær oppdaterer endringer i vedtektene gjort av årsmøtet. Det finnes også forskrifter som styret er usikre på hvor finnes. Saken undersøkes.
Ventelister båtplass: Det er ikke ventelister per i dag. Interesserte henvender seg til havnesjefene som har god oversikt over hva som er tilgjengelig.
Nytt styremøte: 11.april kl. 18.30

Ref: sekr

Sist oppdatert tirsdag 20. september 2011 10:30